ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

                   คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์   เนื่องจากบริษัทยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นจำนวนน้อยจึงยังมิได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นางปาริชาติ มนูทัศน์ ผู้จัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท  ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 023180360 – 9 ต่อ 118

หรือ e-mail address : pato2@cscoms.com
บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ หรือผู้ลงทุนนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยตรงกับกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารท่านอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมล์เพื่อความสะดวก