การกำกับดูแลกิจการ
title นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  dotted-bar
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินกิจการและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้าง ความพึงพอใจต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตรวจสอบได้ และเป็นที่น่าเชื่อถือ แก่บุคคลทั่วไป โดยเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม
 
คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับกิจการที่ดีดังนี้
1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำที่สามารถอธิบายและชี้แจงได้
2. รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
3. เคารพในสิทธิและ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
4. เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้
5. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
        7. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาวาระต่างๆ และรับทราบผลการดำเนินงาน โดยคำนึงว่าผู้เข้าร่วมประชุมควรจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 และได้จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดซึ่งผู้ถือหุ้น พึงทราบส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นำหนังสือเชิญประชุมขึ้น Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้หรือสามารถแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
 
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ หรือ e-mail : auditcom.pato@gmail.com บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อกรรมการผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
 
การออกเสียงลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ากันหมดทุกราย และหากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีผู้ได้รับผลประโยชน์ในบางวาระจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถออกเสียงได้
 
บริษัทมีการจดบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้
 
title คณะกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
  dotted-bar
คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านประกอบด้วย
 
นายเลิศชัย  ลีลายนกุล
ดร.จงรัก  ปรีชานนท์
นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์
นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล
 
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเลิศชัย ลีลายนกุล
กรรมการตรวจสอบ ดร.จงรัก ปรีชานนท์
กรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนวพรโพธิ์ไทย (ผู้ตรวจสอบภายใน)
   
***วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี***
   
มีการต่อวาระครั้งล่าสุดเมื่อปี 2559  และนายเลิศชัย  ลีลายนกุล  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
   
  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
   
 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย
 
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
o ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
o ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
– กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
– กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
• ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ
o ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปรกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
o ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจาณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ผู้ถือ หุ้นใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
(ค) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดใน ระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์
 
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
 
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
   
 
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
 
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
 
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 
4. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
 
5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 
title จริยธรรมธุรกิจ
  dotted-bar
บริษัทออก ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ และพนักงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีระเบียบวินัย อีกทั้งบริษัทจัดประชุมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน
 
  จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด(มหาชน)
   
 
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น
 
3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
 
4. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อ
 
5. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทและควรได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท และควรกำชับให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องราวที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การ ดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
 
6. ไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่
 
  จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
   
 
ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของการทำ งานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตาม และเพื่อป้องกันการละเมิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณนี้ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกสถานการณ์ หากพนักงานต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้นี้กรุณาใช้ดุลพินิจเพื่อ ไต่ตรองถึงความถูกต้อง หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
 
1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 
2. หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
3. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
 
4. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัท
 
5. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนับสนุนให้ได้รับการอบรม และให้ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ
 
6. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท
 
7. ไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลอื่นใด
 
8.ไม่ ใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 
9. หลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือเงิน ผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งอาจมี ผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมและเป็นการรักษาสัมพันธภาพทาง ธุรกิจโดยปกติ ทั้งนี้จะต้องไม่มีราคาจนเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ
 
10. รักษาความลับบริษัทโดยดูแลมิให้เอกสารอันเป็นความลับรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุแห่งความเสียหายแก่บริษัท
 
11. ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท
 
12. ไม่นำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของบริษัท
 
13. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และสิ่งเสพติดและ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและบริษัท
 
14. ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและไม่นำไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
 
15. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
 
title การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  dotted-bar
บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยผู้ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบด้านการจัดทำงบการเงินไม่สามารถรับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินจนกว่างบนั้นจะได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็น ทางการ นอกจากนี้ผู้บริหารทุกท่านจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อเลขานุการบริษัททันทีที่การถือครองหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ เพื่อที่จะนำรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ทำการหลังจากวันที่ทำการซื้อหรือขาย
 
title นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชั่น
  dotted-bar
 
บริษัท เห็นว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นที่รับรู้กันไปทั่วโลก และไทยถูกจัดอันดับอยู่ประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นสูงในอันดับต้นๆ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้คนโดยส่วนรวม เช่น
 
1) ทำให้เกิดการคดโกงทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมายและ จริยธรรม
 
2) ทำให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น การก่อสร้างถนนหรือถาวรวัตถุต่างๆ มีคุณภาพต่ำ อายุใช้งานน้อยกว่าที่ควรเป็น หรือการได้รับบริการคุณภาพต่ำ
 
3) ทำให้เกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาดใหญ่ ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความอ่อนแอ ความด้อยพัฒนาล้าหลังขององค์กร
 
4) ทำให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่องความร่ำรวย ความสำเร็จ โดยถือว่าการโกงแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ การใช้อภิสิทธิ์ เล่นพวก เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน ทำให้ประชาชนขาดจริยธรรม ศีลธรรม เกิดการเอาเปรียบกันอย่างไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่มีจิตสำนึกที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหมู่คณะ
 
บริษัท จึงมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นดังนี้
1. ช่วยลดปัญหาคอร์รัปชั่นจากสังคมไทย ผ่านการบริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาลและใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ เพื่อปิดช่องว่างที่อาจสร้างโอกาสแก่การคอร์รัปชั่นในองค์กร
 
2. ปลูกฝังพนักงานถึงการทำงานขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เน้นการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
 
3. หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใดที่จะนำไปสู่ปัญหาคอร์รัปชั่นของภาครัฐหรือเอกชน