title บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
dotted-bar
ผู้นำเข้าและผู้ผลิต สารเคมีปราบศัตรูพืช
อาคารพาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9  โทรสาร : 0-2318-0367
อีเมล์ : pato1@cscoms.com, pato2@cscoms.com
คณะกรรมการตรวจสอบ : auditcom.pato@gmail.com
title ประวัติความเป็นมา
dotted-bar

ริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (Pato Chemical Industry Public Company Limited) เมื่อเดือนตุลาคม 2536 และดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในเดือนกรกฎาคม 2538เดือนสิงหาคมเปลี่ยนแปลงเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 อนุมัติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็น 1 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 140 ล้านหุ้น ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.8 ล้านบาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ในปี 2558 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 อนุมัติปรับทุนจดทะเบียนเป็น 142.45 ล้านบาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ซึ่งสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการแปลงสภาพ ESOP Warrant เป็นหุ้นจำนวน 2,372,000 หุ้นทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 142,372,000 บาท
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณบริษัท และดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถในการทำงานเป็นทีม คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และติดตามผลได้ โดยมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัททุกต้นปีเพื่อสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ศึกษาความเสี่ยงในหลายๆด้าน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและมีกลไกที่จะดูแลการตัดสินใจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุกคนในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจปรับตัว เติบโต และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและสังคมโดยรวม
วัตถุประสงค์
“เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ ราคายุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ใส่ใจในความมั่นคงของผลประกอบการโดยไม่ทิ้งงานเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม”

title รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
dotted-bar
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเมธา ตริลลิต ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ
2 ดร.วิวัฒน์ ตริลลิต กรรมการผู้จัดการ
3 นายเชาว์วุธ พจนาลัย กรรมการ
4 นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ กรรมการ
5 น.ส.รัชนี ตริลลิต กรรมการ
6 นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ กรรมการ
7 นางวันทนา พจนาลัย กรรมการ
8 นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการอิสระ
9 นายเลิศชัย ลีลายนกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
10 นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11 ดร.จงรัก ปรีชานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12 นายสายันต์ วันอารีย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
13 ดร.วิวัฒน์ ตริลลิต รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
14 นายเมธา ตริลลิต รักษาการผู้จัดการโรงงาน
15 นายวิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
16 นายวงศ์ตะวัน ดัชนี ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์-ธุรกิจแบ่งบรรจุ
17 นายสายันต์ วันอารีย์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
18 นางปาริชาติ มนูทัศน์ ผู้จัดการสำนักงาน/เลขานุการบริษัท
title ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
dotted-bar
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายเมธา ตริลลิต 21,000,000 14.75
2 นายวิวัฒน์ ตริลลิต 15,000,000 10.68
3 น.ส.รัชนี ตริลลิต 11,500,000 8.08
4 นางวันทนา พจนาลัย 7,000,000 4.92
5 MR.CHEN, CHENG-JEN 4,800,000 3.37
6 นายเชาว์วุธ พจนาลัย 4,500,000 3.16
7        บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง 3,560,000 2.50
8        นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ  3,471,350 2.44
9 นายสุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ 3,280,000 2.13
10 นายพงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม 3,050,000 2.11
11 นายชูรัช พจนาลัย 3,000,000 2.11
12 นางวิภาณี ตริลลิต 2,600,000 1.83
13 นายพณัชพงศ์  ประทานพรศักดิ์ 2,550,000 1.79
14 นายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์ 2,371,100 1.79
15 นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ 2,194,000 1.54
16         MRS.KEIBUN YO 2,143,000 1.51
17         น.ส.ชารินา พจนาลัย 2,000,000 1.42
18          บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,604,850 1.10
19 นางวารุณี เวลารัชเวศย์ 1,491,000 1.06
20 นางซาซิโกะ นาคาฮาร่า 1,205,000 0.81
21 นายสาธิต เหลืองอร่าม 1,170,000 0.81
22 นายสานัส เจตสินไพศาล 1,163,711 0.81
23 นางสุกัญญา เชียรสิริไกรวุฒิ 1,155,250 0.77
24 น.ส.รัชนี เชิงวิวํฒน์กิจ 1,155,250 0.75
25         น.ส.วราภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ 1,155,250 0.74