ข้อมูลบริษัท

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเข้าและผู้ผลิต สารเคมีปราบศัตรูพืช
อาคารพาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9 โทรสาร 0-2318-0367
E-mail: pato1@cscoms.com, pato2@cscoms.com, mailbox@patochemical.com
คณะกรรมการตรวจสอบ: auditcom.pato@gmail.com

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (Pato Chemical Industry Public Company Limited) เมื่อเดือนตุลาคม 2536 และดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในเดือนกรกฎาคม 2538เดือนสิงหาคมเปลี่ยนแปลงเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 อนุมัติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็น 1 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 140 ล้านหุ้น ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.8 ล้านบาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ในปี 2558

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1 นายเมธา ตริลลิต ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ
2 ดร.วิวัฒน์ ตริลลิต กรรมการผู้จัดการ
3 นายเชาว์วุธ พจนาลัย กรรมการ
4 นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ กรรมการ
5 น.ส.รัชนี ตริลลิต กรรมการ
6 นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ กรรมการ
7 นางวันทนา พจนาลัย กรรมการ
8 นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการอิสระ
9 นายเลิศชัย ลีลายนกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
10 นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11 นายจงรัก ปรีชานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12 นายชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
13 Mr. Lee Ji Zong
ผู้จัดการโรงงาน
14 นายวิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
15 นายกวินหาญ พลหาญ
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
16 นายสายัณห์ วันอารีย์ ผู้จัดการฝ่ายขาย
17 นางปาริชาติ มนูทัศน์ ผู้จัดการสำนักงาน/เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายเมธา ตริลลิต 21,000,000 15.00
2 นายวิวัฒน์ ตริลลิต 15,000,000 10.71
3 น.ส.รัชนี ตริลลิต 11,500,000 8.21
4 นางวันทนา พจนาลัย 7,000,000 5.00
5 MR.CHEN, CHENG-JEN 4,800,000 3.43
6 นายเชาว์วุธ พจนาลัย 4,500,000 3.22
7 บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง 3,528,700 2.52
8 นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ 3,471,350 2.48
9 นายพงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม 3,030,000 2.16
10 นายสุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ 3,000,000 2.14
11 นาบชูรัช พจนาลัย 3,000,000 2.14
12 นางวิภาณี ตริลลิต 2,600,000 1.85
13 นายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์ 2,555,000 1.83
14 นายกนกพล ประทานพรศักดิ์ 2,550,000 1.82
15 นางสุณี เนรมิตสถิตวงศ์ 2,540,000 1.81
16 นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ 2,194,000 1.57
17 MRS.KEIBUN YO 2,143,000 1.53
18 น.ส.ชารินา พจนาลัย 2,090,000 1.49
19 น.ส.พรพริ้ง เวสารัชเวศย์ 2,042,800 1.46
20 น.ส.สุนทรี เวสารัชเวศย์ 2,020,000 1.44
21 นายสุธรรม เวสารัชเวศย์ 1,839,000 1.31
22 นส.โยชิโกะ นาคาฮาร่า 1,382,600 0.99
23 นายวิชัย ศรีสุพรรณ 1,162,700 0.83
24 น.ส.รัชนี เชิงวิวัฒน์กิจ 1,155,250 0.83
25 น.ส.วราภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ 1,155,250 0.83
26 นางสุกัญญา เชียรสิริไกรวุฒิ 1,155,250 0.83
27 นางซาชิโกะ นาคาฮาร่า 1,069,800 0.76
28 บจ.อินโฟจิเนซัน 1,000,000 0.71

Comments are closed.